RODO

Drogi kliencie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).

Administratorem Państwa danych jest FIBU Sp. z o.o., ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa,
NIP 1132885668. Tel.: 666 200 324. e-mail: biuro@fibu-tech.com 

Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji usług oferowanych
przez naszą firmę

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym odnoszącym się do Naszej działalności, a w szczególności są to dane:

 • identyfikacyjne,
 • kontaktowe,
 • dane wartościowe dotyczące informacji o wielkości dokonywanych
 • transakcji,
 • dane kontrahentów, zarówno dostawców, jak i odbiorców
 • pozostałe związane z realizacją konkretnego zlecenia.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości nawiązania/kontynuacji współpracy w pełnym lub częściowym zakresie.

Państwa dane możemy przekazywać wyłącznie osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać swoje obowiązki, firmom pośredniczącym w realizacji umów handlowych i zamówień, np. firmom transportowym, świadczącym usługi pocztowe, podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną, firmom nabywającym wierzytelności, podmiotom przetwarzającym dane osobowe
w naszym imieniu w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych (informatycy, archiwizatorzy, firmy księgowe, banki), a także organom państwowym i instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, jednak nie krócej niż 6 lat, od daty ustania umowy/zlecenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do poprawiania swoich danych,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu,
 • oraz w odpowiednich przypadkach prawo do przenoszenia danych.

INFORMUJEMY RÓWNIEŻ ŻE PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO- PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH.